Kodeks pracy. Komentarz

Kodeks pracy. Komentarz - Opracowanie zbiorowe

Autor: Opracowanie zbiorowe
Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
Okladka: twarda
Data premiery: 2011-11-17Opis

Osme wydanie Komentarza do Kodeksu pracy uwzglednia zmiany stanu prawnego na dzien 1.1.2012 r. Obejmuje omowienie wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania sie poprzedniego wydania, m.in.:

– zmiane z 19.8.2011 r., ktora wejdzie w zycie 1.1.2012 r., wydluzajaca termin wykorzystania zaleglego urlopu wypoczynkowego oraz znoszaca obowiazek uzyskania opinii uprawnionych rzeczoznawcow ds. BHP w zakresie projektow lub przebudowy obiektow przeznaczonych na pomieszczenia pracy;

– zmiane z 26.5.2011 r., ktora weszla w zycie 28.7.2011 r., polegajaca na przyznaniu pracownikowi, objetemu szczegolna ochrona przewidziana w ustawie o zwiazkach zawodowych, prawa zadania przywrocenia do pracy w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prace zawartej na czas okreslony lub na czas wykonania okreslonej pracy;

– zmiane z 4.2.2011 r., ktora weszla w zycie 16.5.2011 r., zwiazana z uchwaleniem nowego Prawa prywatnego miedzynarodowego; zmiana polega na uchyleniu art. 6, dotyczacego szczegolnego prawa kolizyjnego;

– nowele z 25.2.2011 r., ktora weszla w zycie 8.4.2011 r., polegajaca na wprowadzeniu do KP nowego nazewnictwa zwiazanego z nowymi zasadami klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych i ich mieszanin, wynikajacego z przepisow rozporzadzenia Nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin;

? nowele z 5.1.2011 r., ktora weszla w zycie 21.3.2011 r., dotyczaca zasad wydawania swiadectw pracy pracownikowi ponownie nawiazujacemu stosunek pracy z dotychczasowym pracodawca oraz wydluza okres, w ciagu ktorego moze zostac zawarta kolejna umowa o prace z tym samym pracownikiem bez koniecznosci przeprowadzania badan wstepnych;

? nowele z 24.9.2010 r., ktora weszla w zycie 1.1.2011 r., dotyczaca ustanowienia Swieta Trzech Kroli dniem wolnym od pracy, ponadto dodano art. 130 § 21 KP, wedlug ktorego jezeli zgodnie z przyjetym rozkladem czasu pracy swieto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikajacym z rozkladu czasu pracy w przecietnie pieciodniowym tygodniu pracy, to nie obniza ono wymiaru czasu pracy;

? nowele z 25.11.2010 r., ktora weszla w zycie 1.1.2011 r., ktora ojcom adopcyjnym ulatwia dostep do urlopu ojcowskiego;

? nowele z 20.5.2010 r., ktora weszla w zycie 16.7.2010 r., wedlug ktorej pracownik podnoszacy kwalifikacje zawodowe bedzie mial prawo do urlopu szkoleniowego bez wzgledu na to, czy podjal ksztalcenie z inicjatywy pracodawcy, czy tylko za jego zgoda.

Ponadto Komentarz zawiera omowienie ustawy o lagodzeniu skutkow kryzysu ekonomicznego dla pracownikow i przedsiebiorcow oraz najnowsze orzecznictwo Sadu Najwyzszego majace kluczowe znaczenie dla wykladni przepisow Kodeksu pracy, a takze najbardziej aktualne poglady doktryny.

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2019